Chăm sóc trẻ em là chăm sóc cho tương lai của chúng ta

Oregon Child Care Capacity Building Fund đã đóng chương trình.

Oregon Child Care Capacity Building Fund đã đóng chương trình

Trên khắp Oregon, các phụ huynh và nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ đang đấu tranh để thay đổi cách chúng ta coi trọng và đầu tư vào công việc của những người chăm sóc. Bằng cách tổ chức cùng nhau, các cộng đồng chúng ta đang tạo điều kiện cho việc tăng khả năng tiếp cận tới dịch vụ giữ trẻ có giá phải chăng, cụ thể cho từng văn hóa, cho các gia đình Oregon.

Với Child Care Capacity Building Fund (Quỹ Nâng cao Năng lực Dịch vụ Giữ trẻ), những người vận động bảo vệ quyền lợi đã có được 22 triệu đô-la từ Tiểu bang để hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ, là những người tạo nên sự khác biệt cho nhiều người. Chúng tôi đã mở chương trình tài trợ và nhận được tổng yêu cầu cấp ngân quỹ trị giá hơn 170 triệu đô-la — gấp gần tám lần số tiền sẵn có. Điều rõ ràng là các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ và tổ chức ở Oregon đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn và cần được hỗ trợ thêm.

Ủng hộ dịch vụ giữ trẻ

Child Care Capacity Building Fund là một bước tiến để ứng phó với các thách thức về dịch vụ giữ trẻ ở Oregon. Chúng tôi biết là cần thêm nhiều khoản đầu tư để xây dựng một hệ thống đề cao dịch vụ giữ trẻ và các chuyên gia đa dạng cung cấp dịch vụ chăm sóc.

Hệ thống mới này phải được lập ra bởi và dành cho các nhà cung cấp và phụ huynh, là những người biết nhiều nhất về chăm sóc trẻ, đặc biệt là những người thuộc nhóm Da Đen, Thổ Dân, La-tinh, Gốc Đảo Thái Bình Dương, và/hoặc người da màu.

Tìm hiểu thêm về một tổ chức đối tác cộng đồng đang dẫn dắt công việc này: Child Care for Oregon. Liên minh các tổ chức này đang vận động để xây dựng một hệ thống dịch vụ giữ trẻ mới phù hợp với các phụ huynh, nhà cung cấp, và trẻ em của chúng ta.

Tìm các tài trợ khác dành cho các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ

Mặc dù Child Care Capacity Building Fund đã chính thức đóng, quý vị có thể tìm hiểu thêm về các tài trợ khác có thể sẵn có trong năm 2024: