Nguồn trợ giúp và hỗ trợ

Có sẵn trợ giúp để hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ và các đối tác theo cộng đồng hoàn thành đơn ghi danh đầy đủ của quý vị.

Hỗ trợ có sẵn

Các nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi là những đối tác cộng đồng có kiến thức và được đào tạo, những người muốn quý vị thành công. Họ có thể trả lời các câu hỏi của quý vị, giúp quý vị vạch ra đơn ghi danh, xây dựng ngân sách và trong một số trường hợp, hỗ trợ văn bản tài trợ.

Các nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi

Mỗi nhà cung cấp và tổ chức đều độc nhất và mỗi cộng đồng cũng vậy. Nhóm của chúng tôi có nhiều thập kỷ kinh nghiệm và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị những gì quý vị cần bằng ngôn ngữ mà quý vị ưu tiên để giao tiếp.

Làm thế nào tôi có thể nhận được hỗ trợ với đơn ghi danh đầy đủ của mình?

Yêu cầu hỗ trợ

Trong biểu mẫu quan tâm, hãy cho chúng tôi biết bạn cần trợ giúp gì. Bạn sẽ nhận được xác nhận yêu cầu nếu bạn được mời gửi đơn đăng ký đầy đủ.

Chờ kết nối

Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu hỗ trợ của quý vị và kết nối quý vị với một nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật có kỹ năng và nền tảng phù hợp để hỗ trợ quý vị. Nếu quý vị đã gửi mẫu đơn quan tâm của mình bằng một ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh, chúng tôi sẽ kết hợp quý vị với sự trợ giúp phù hợp với ngôn ngữ đó. Chúng tôi sẽ so khớp bạn với một trợ giúp phù hợp về ngôn ngữ.

Kết nối

Chúng tôi sẽ gửi email giới thiệu quý vị với nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật phù hợp cụ thể cho quý vị hoặc tổ chức của quý vị. Nhà cung cấp của quý vị sẽ đặt thời gian để quý vị gặp và bắt đầu.

Xin lưu ý, nếu các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật vượt quá khả năng của chúng tôi, chúng tôi sẽ ưu tiên các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ và các tổ chức theo cộng đồng có rào cản cao nhất và nhu cầu hỗ trợ cao nhất.

Cần giúp đỡ với mẫu đơn quan tâm của quý vị?

Liên hệ với chúng tôi